Podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Provozní řád ubytovacího zařízení je stanoven za účelem zajištění jednotného, řádného, klidného a pokojného užívání zařízení pro všechny. Má smluvní povahu mezi ubytovacím zařízením a hostem, a proto žádost o pobyt v ubytovacím zařízení a přijetí této žádosti společností Myholiday Livigno znamená úplné přijetí tohoto řádu.
Nedodržení tohoto řádu a dalších nařízení vedení znamená vyhoštění narušitele z ubytovacího zařízení a oznámení této skutečnosti všem národním a mezinárodním turistickým organizacím, s výjimkou oznámení také orgánům veřejné moci v případě, že by nedodržení mohlo vést k domněnce o spáchání trestného činu.
Musí být rovněž respektovány všechny specifické údaje na cedulích umístěných v oblasti, která je ve vlastnictví ubytovacího zařízení a/nebo se k němu vztahuje.
Rodiče (nebo ten, kdo nad nimi vykonává zákonnou rodičovskou zodpovědnost) jsou společně a nerozdílně zodpovědní za jednání svých nezletilých dětí uvnitř zařízení a jsou povinni na ně dohlížet a zajistit, aby se chovaly slušně a ohleduplně k ostatním, a to na vlastní přímou zodpovědnost a zejména s ohledem na povinnost dodržovat ticho, řádné užívání toalet, které nelze považovat za místa pro hry nebo setkávání, a vybavení, které zařízení svým hostům poskytuje. Jakákoli činnost, která by mohla rušit ostatní Hosty, je zakázána. Obecně je třeba dodržovat všechna pravidla těchto smluvních předpisů.
Chování dospělých i nezletilých osob je považováno za smluvně relevantní, a proto jakékoli porušení pravidel těchto předpisů a běžných pravidel občanského soužití a slušného chování v zařízení bude mít podle úsudku smluvně delegovaného na vedení za následek okamžité ukončení smlouvy pro jednání Hosta a jeho vyvedení ze zařízení do 5 hodin od oznámení těchto skutečností. V takovém případě je vedení zařízení oprávněno zadržet již zaplacené částky a požadovat zbývající částky, a to i z titulu náhrady škody, aniž je dotčeno právo na náhradu vyšší zjištěné škody.


2 - PŘIJETÍ


Odbavení proběhne v naší kanceláři na adrese Via Saroch 1688 nebo přímo v bytě, klient je požádán, aby alespoň 2 dny před odjezdem sdělil přibližný čas příjezdu do Livigna. Check-in probíhá od 16:00. Za příjezd po 22:00 hodině se účtuje příplatek ve výši 50 €.

Při příjezdu musí hosté odevzdat své doklady, které budou okopírovány nebo digitálně naskenovány k předložení P.S.
Hosté musí při příjezdu uhradit zůstatek rezervace; hosté, kteří již zůstatek uhradili, jsou vyloučeni.
Nezletilé osoby bez doprovodu plnoletých osob budou přijaty pouze v případě, že budou mít k dispozici formulář o uvolnění podepsaný rodiči (nebo osobou, která ze zákona vykonává rodičovskou zodpovědnost), s kontaktním telefonním číslem a kopií průkazu totožnosti.
Vedení má v souladu s platnými zákony Italské republiky právo bez předchozího upozornění vykázat každého, kdo nerespektuje provozní řád nebo se chová tak, že způsobuje škodu nebo výtržnosti.
Byty jsou k dispozici od 16.00 hodin v den příjezdu a jsou vybaveny ložním a koupelnovým prádlem a nádobím; v den odjezdu musí být vyklizeny do 9.00 hodin. Ceny jsou uvedeny za den bez ohledu na dobu příjezdu.
Ze zákona a pro zajištění bezpečnosti a klidu ostatních hostů je zakázán přístup do bytů osobám, které nejsou hosty objektu, s výjimkou výslovného souhlasu vedení. Přítomnost nepovolaných cizích osob bude mít za následek okamžité nahlášení orgánům Veřejné bezpečnosti a stržení dodatečných nákladů od prvního dne rezervace a podle úsudku smluvně delegovaného na vedení okamžité ukončení smlouvy z důvodu jednání hosta a odstranění ze struktury do 5 hodin od zpochybnění skutečností. Výjimečně je vedení objektu oprávněno povolit pobyt dalších osob s případným účtováním nákladů srážkou z již zaplacených částek nebo požadovat zbývající částky.

3 - Sazby

Sazby jsou uvedeny za den bez ohledu na dobu vstupu.

4 - ZÁLOHA, VYROVNÁNÍ A STORNO

Záloha činí 50 % z částky pobytu.
Zbytek dlužné částky je třeba uhradit do 14 dnů před nástupem na pobyt nebo určité dny před dnem příjezdu v závislosti na termínech a podmínkách rezervace a pobytu. Jakákoli zvířata nebo zvláštní situace musí být nahlášeny personálu ubytování při platbě.
Pro úhradu zálohy nebo zůstatku se strany dohodnou na způsobu platby v závislosti na obdobích pobytu (bankovní převod, kreditní karty jiné způsoby platby).
V případě zrušení pobytu se záloha v plné výši 50 % účtuje do 29 dnů před nástupem na pobyt a ve zbývajících 29 dnech nebo v případě předčasného odjezdu či nedojezdu se účtuje celá částka pobytu.

5 - BEZPEČNOSTNÍ ZÁLOHA

Souhlasem s těmito podmínkami potvrzujete, že rozumíte a souhlasíte s použitím údajů z vaší kreditní karty k zajištění kauce a úhradě případných škod na bytě během vašeho pobytu.

Účelem použití údajů o vaší kreditní kartě je výhradně zajištění bezpečnosti a ochrany bytu, který jste si rezervovali, a pokrytí případných škod, které mohou vzniknout během vašeho pobytu.
K použití údajů o vaší kreditní kartě je nezbytný váš informovaný souhlas. Souhlasem s těmito podmínkami potvrzujete, že jste si plně vědomi použití vašich údajů a že nás opravňujete k jejich zpracování pro uvedené účely.
Záloha se po vašem příjezdu do objektu automaticky změní na kauci na pokrytí případných škod. Kauce NENÍ součástí nájemného, takže ji nelze použít jako jeho součást. Kauce je také plně vratná do 2 dnů od odjezdu, pokud jsou splněny následující podmínky:
Na nemovitosti a v jejím okolí nebyly zjištěny žádné škody kromě běžného opotřebení a amortizace.
Nebyly uloženy žádné pokuty v důsledku nelegální činnosti, chovu domácích zvířat, podnájmu nebo znemožnění poskytování služeb během pobytu.
Veškerý odpad, smetí a odpadky byly odvezeny do určených sběrných míst.
Použité nádobí se uklízelo ve stejných bytech, kde se nacházelo, a ukládalo se čisté do k tomu určených skříní.
Všechny klíče vráceny do kanceláře
Před odjezdem musí být provedeny všechny zbývající platby.
Žádné kusy ložního prádla a ručníků se neztratily ani nepoškodily.
Žádný předčasný příjezd ani pozdní odjezd.
Veškerá tranzitní povolení pro ZTL, VASP nebo jiná musí být v době vašeho odjezdu zanechána uvnitř ubytovací jednotky.
Nájemce nebyl vykázán pronajímatelem nebo jeho zástupcem či policií.
Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali jejich aktualizace. Veškeré změny vstoupí v platnost po zveřejnění na našich webových stránkách nebo přímém oznámení.

6 - TICHO, POŘÁDEK, CHOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ V OBJEKTU

V době od 13:00 do 15:00 a od 22:00 do 08:00 je zakázán jakýkoli hluk, který by mohl rušit odpočinek ubytovaných, včetně hlasitého projevu. Používání rádia a televize je povoleno v krajní míře a v každém případě při absolutním dodržování hodin ticha. Pokud bude v důsledku nedodržení výše uvedeného nutný zásah vedení nebo strážného a bezpečnostního personálu, bude účtována částka 50,00 EUR za hodinu nebo bude stržena z kauce, a jak stanoví platné zákony Italské republiky, vedení má právo vyhostit klienta bez předchozího upozornění, jakož i oznámit tuto záležitost veřejným orgánům.
V objektu je zakázáno kouřit.
V bytech je zakázáno používat jakékoliv hudební nástroje, ať už klasické nebo elektrické a/nebo elektronické.
Není dovoleno přemisťovat nábytek a vybavení z původního uspořádání.
Není dovoleno vstupovat do bytů s lyžařskými botami na nohou.
Do bytů není dovoleno vnášet lyže, snowboardy, jízdní kola ani jiné vybavení.
Není dovoleno vstupovat do prostor vyhrazených pro hotelový personál.
Není dovoleno voskovat lyže, brousit hrany nebo provádět běžnou údržbu kol či jiného vybavení uvnitř objektu, s výjimkou prostor výslovně určených vedením.
Uvnitř zařízení je vyžadováno slušné oblečení a respektování citlivosti a skromnosti ostatních.
Není dovoleno poškozovat rostliny a květiny.
Není dovoleno vyhazovat papíry a odpadky z určených košů.
Není dovoleno vstupovat se zbraněmi, noži, holemi nebo nástroji považovanými za tupé.
Vedení má podle platných zákonů Italské republiky právo bez předchozího upozornění vykázat každého, kdo nerespektuje tento řád nebo se chová způsobem, který způsobuje škody nebo rušení pořádku.
Stráž a bezpečnostní personál jmenovaný vedením, stejně jako vedení samo, jsou povinni vymáhat dodržování pravidel a provozního řádu vůči komukoli. Každý klient při samotném aktu přijetí pohostinství ve Struktuře také smluvně přijímá, že se podřídí autoritě uvedeného personálu, který je na oplátku povinen vždy respektovat zákony Italské republiky a všeobecně uznávané zásady zdvořilosti a dobrých mravů.

7 - VODA

Voda je pro každou komunitu cenným majetkem, proto je naprosto zakázáno používat vodu k nevhodným účelům. Používání je povoleno pouze pro primární účely (osobní hygiena, zavlažování atd.). Hosté v zařízení budou dbát na to, aby nedocházelo k jakékoli formě plýtvání.

8 - VYTÁPĚNÍ

Byty jsou vybaveny ústředním topením, které je předem naprogramováno tak, aby poskytovalo optimální teplotu a pohodlí v souladu se zákonem č. 10 z roku 1991 a prezidentským dekretem č. 412 z roku 1993 v platném znění. Podle těchto předpisů nesmí teplota vytápění v bytech překročit 20 stupňů s tolerancí o 2 stupně vyšší, takže teplota v místnostech nesmí nikdy překročit 22 °C.
Vytápění nebude zapnuto při vnější teplotě okolí vyšší než 20 °C. Pokud si zákazník přeje zapnout vytápění, aby dosáhl maximální povolené teploty 22 °C, bude mu účtován poplatek 10,00 € za den.
V bytech je v zimním období naprosto zakázáno nechávat byt s otevřenými okny a dveřmi, toto chování totiž kromě toho, že způsobuje obrovské ekologické a ekonomické škody v důsledku plýtvání tepelnou energií, ohrožuje samotný systém, protože by mohl v případě poruchy zamrznout, rovněž není dovoleno otevírat okna a dveře za účelem udržení topného systému v chodu, aby bylo možné usušit případné mokré oblečení. Klientům, kteří toto pravidlo nedodrží, bude účtován příplatek 50,00 EUR za den za náklady na vytápění a mohou být ze zařízení vykázáni, protože vystavují zařízení a ostatní hosty velkému riziku.

9 - PARKOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL-MOTORCYKLŮ A RŮZNÝCH PROSTŘEDKŮ

Pro byty s volným parkovacím místem je určeno jedno parkovací místo na byt bez ohledu na kapacitu bytu.
Motocykly a osobní automobily musí parkovat na vyhrazeném parkovišti.
Host smluvně deleguje na Správu neodvolatelný úsudek o parkování vlastního vozidla na zakázaném místě a povoluje od nynějška, zvýšil všechny možné výjimky, nucené odstranění a uložení na místě, které si Správa sama vybere s příplatkem za službu.
V zájmu zajištění klidu pro všechny hosty zařízení musí majitelé nebo nájemci obzvláště hlučných mopedů dbát na to, aby svá vozidla startovali mimo prostor vyhrazený pro parkování, v blízkosti příjezdové komunikace.

10 - PSI A JINÁ ZVÍŘATA

Přítomnost zvířat je třeba oznámit při rezervaci nebo check-inu. Zvířata jsou přijímána pouze v určitých zařízeních a za podmínky přijetí předpisů, zaplacení příplatku a podepsání níže uvedeného zřeknutí se odpovědnosti.
Povolena jsou pouze domácí zvířata (malí a střední psi - orientačně psi, kteří jsou přepravováni v přepravce pro zvířata o rozměrech maximálně 70x30x50, hmotnost cca 10 kg), velcí psi a všechna ostatní zvířata včetně koček vyžadují písemné povolení od vedení.
Management si vyhrazuje právo přijmout zvíře podle vlastního uvážení a v každém případě ho odmítnout, pokud neodpovídá prohlášení hosta.
Hosté v doprovodu zvířat jsou společně a nerozdílně odpovědní za úkony, které provádějí uvnitř objektu, a jsou povinni na ně dohlížet a zajistit, aby nezpůsobila škodu osobám nebo věcem; ve všech společných prostorách musí být vždy na vodítku nebo ve speciálních nosítkách s ohledem na ostatní hosty.
Zvířata nesmí být v žádném případě ponechána sama a bez dozoru, a to jak uvnitř, tak na balkonech, ve společných prostorách a mimo zařízení, přičemž je třeba dbát zejména na to, aby nedošlo k poškození zábradlí, sedadel, vybavení, hraček a všeho, co se v těchto prostorách nachází.
Klienti musí být dostatečně vybaveni pro pohodu svého zvířete. a jakékoliv používání lůžka a koupelnového prádla pro zvíře (péče o něj, podestýlka nebo jiné) je zakázáno; pokud budou na lůžku nebo prádle nalezeny jakékoli stopy (chlupy, exkrementy nebo jiné), bude klientovi účtována hodnota znečištěného předmětu.
Je naprosto zakázáno umisťovat zvířata na postele, pohovky, židle, stoly apod.
Hosté, kteří jsou doprovázeni zvířaty, musí dodržovat předpisy, zejména pokud jde o povinnost mlčení, každé zvíře, které pokračuje v rušení během hodin mlčení, musí být okamžitě a povinně vyvedeno ze zařízení.
Příplatek účtovaný za den, za byt a za zvíře se vztahuje na čas strávený navíc úklidem pokoje, nebude poskytnuto žádné krmivo ani boudy.
Všechna zvířata musí být očkována, s dokladem o aktualizaci očkování.

11 - JÍDLO A HYGIENICKÁ BEZPEČNOST

Hosté si nesmějí brát jídlo a pití na jiná místa než do určených kuchyní a jídelen (např. do svých pokojů nebo mimo zařízení).
NEVHAZUJTE nic, kromě toaletního papíru, do kanalizace. Jakákoli škoda způsobená porušením tohoto jednoduchého pravidla bude zadržena nebo účtována zákazníkovi.

12 - RECEPČNÍ A KASÍRNA

Rezervace, pokud již nebyla provedena, musí být uhrazena v den příjezdu.
Hotovost, kreditní a debetní karty jsou přijímány v souladu s příslušnými předpisy.

13 - INTERNET WI-FI

Objekt nabízí svým hostům možnost využívat připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi, název sítě a heslo budou poskytnuty při check-inu nebo vyvěšeny v bytě.

14 - ODJEZD

V den odjezdu musí být byty vyklizeny do 9:00. Klíče od bytů je třeba odevzdat v naší kanceláři. Účet musí být uhrazen v den příjezdu, případné vloupání nebo poškození musí být nahlášeno a uhrazeno před odjezdem.

15 - PŘEPRAVY PŘI PŘÍJEZDU A ODJEZDU

Struktura spolupracuje s taxikáři Livigna pro přepravu při příjezdu a odjezdu za poplatek, na žádost zákazníka, která musí být doručena nejméně 7 dní před příjezdem a musí obsahovat pravděpodobně plánované časy.

16 - VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELU V DEN ODJEZDU

Hosté mohou využít služeb hotelu v maximální době uvolnění pokojů, tj. do 9:00 hodin v den odjezdu.
Dle uvážení vedení hotelu mohou hosté plně nebo částečně využívat služby zařízení (společné prostory, lyžárna, sauna) i po 9:00 hodině v den odjezdu. V případě získání výše uvedené úlevy jsou klienti povinni dodržovat ustanovení tohoto řádu a pravidel platných do okamžiku odjezdu.

17 - LÉKAŘSTVÍ - NEMOCNICE

Čísla tísňových linek jsou vyvěšena v bytě.
Telefonní čísla na lékaře a pohotovostní službu jsou uvedena v seznamu užitečných čísel v bytě, lze si je však vyžádat v zařízení.
Jakékoli infekční onemocnění je třeba nahlásit vedení.

18 - SAUNA ( k dispozici pouze v některých objektech )

Používání sauny je povoleno výhradně hostům objektu. Z hygienických a sanitárních důvodů a z důvodu zajištění potřebného soukromí a klidu hostů objektu je zcela zakázáno používat saunu mimo výše uvedené hodiny.
Z hygienických důvodů je povinné se před vstupem do sauny osprchovat.
Děti mladší 18 let mohou saunu využívat pouze v doprovodu a pod dohledem rodičů nebo opatrovníků a děti mladší 6 let mohou saunu využívat pouze v doprovodu a pod dohledem rodičů nebo opatrovníků.
V sauně je zakázáno křičet, hulákat a používat hlasité projevy.
Z hygienických důvodů je používání sauny povoleno pouze v případě, že jsou sedadla zakryta vhodnými osuškami/ručníky. Osušky poskytuje hotel a přiděluje je na dobu pobytu; v den odjezdu je třeba je vrátit. Ručníky se nesmí používat k jiným účelům než do sauny.
V sauně ani v její bezprostřední blízkosti není dovoleno kouřit a konzumovat potraviny.

19 - BARBECUE ( k dispozici pouze v některých zařízeních )

Používání grilu je povoleno od 9:30 do 22:00 výhradně pro hosty zařízení. Aby bylo hostům zaručeno potřebné soukromí a klid, je používání grilu mimo výše uvedené hodiny zcela zakázáno.
Žádáme hosty, aby po použití grilu zanechali vše čisté, uklizené a ujistili se, že je oheň uhašen.

20 - ÚKLID

Odpadky je nutné po shromáždění do příslušných pytlů umístěných v bytech a koupelnách odkládat do kontejnerů umístěných mimo objekt. Není dovoleno ponechávat odpadky ani cokoli jiného v bytech, společných prostorách nebo na jiných než k tomu určených místech.
Kuchyňské vybavení a nádobí musí klient po důkladném úklidu uklidit do příslušných skříní. Výše rezervačního a úklidového poplatku NEZAHRNUJE úklid v bytech a umytí kuchyňského vybavení, nádobí, lednice a vynesení odpadků.
Pokud klient neuklidí apartmány tak, jak je uvedeno výše, bude mu ze zálohy odečtena částka potřebná na úklid, která nikdy nebude nižší než 100,00 EUR.

21 - ODPOVĚDNOST

Správa ubytovacího zařízení neodpovídá za nedostatek dodávek (energie, voda, plyn, konektivita), nahodilé poruchy zařízení a systémů (WiFi router, topení, teplá voda), ztrátu předmětů a/nebo cenností hostů, a to ani v případě přítomnosti bezpečnostních schránek v bytě (každý host je povinen pečlivě opatrovat předměty svého vlastnictví), škod vzniklých v důsledku událostí vyšší moci a povahy věci (atmosférické jevy, živelné pohromy, epidemie, nemoci, pád stromů nebo větví či produktů spadajících do povahy rostlin, poryvy větru, nehody, poškození nebo odcizení automobilů na parkovišti a v areálu objektu). V žádném případě nebudou při odjezdu poskytnuty slevy na pokrytí případných nebo předpokládaných neefektivit, které mohou nastat v důsledku výše popsaných událostí.

22 - SLUŽBA AUTOMOBILU (není poskytována)23 - POŠKOZENÍ, KRÁDEŽE A SKLADOVÁNÍ

Každý, kdo způsobí škodu na budově, movitém majetku, vybavení apod. ponese právní odpovědnost v rámci platných předpisů. Úmyslné krádeže, poškození a nedostatky budou neprodleně nahlášeny.
Uvnitř jednotlivých bytů najdete seznam vybavení jednotek, tento seznam se kontroluje při každém odjezdu a je povinností zákazníka nahlásit případné nesrovnalosti při nástupu, jinak bude za případné nedostatky zodpovědný zákazník.
Po odjezdu provede personál ubytovacího zařízení kontrolu bytů a náklady na náhradu případného poškození nebo ztráty klíčů budou účtovány a jsou splatné při odjezdu nebo budou odečteny z kauce.
Veškeré krádeže, škody a nedostatky mohou být účtovány z karty klienta až do jejich úplného zaplacení, a to bez ohledu na uplynutí doby zmrazení kauce.

24 - ZMĚNY PRAVIDEL

Správa si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla, která budou vyvěšena u vchodu a zveřejněna na internetových stránkách objektu.