Zasady i warunki

GENERALNY REGULAMIN


Regulamin obiektu noclegowego został ustanowiony w celu zagwarantowania wszystkim jednolitego, uporządkowanego, pogodnego i spokojnego korzystania z obiektu. Ma on charakter umowny pomiędzy obiektem noclegowym a Gościem i dlatego prośba o pobyt w obiekcie noclegowym oraz przyjęcie tej prośby przez Myholiday Livigno oznacza całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie regulaminu i dalszych zarządzeń kierownictwa obiektu powoduje wydalenie osoby naruszającej regulamin z obiektu i zgłoszenie tego faktu do wszystkich krajowych i międzynarodowych organizacji turystycznych, z wyjątkiem zgłoszenia tego faktu również organom publicznym w przypadku, gdy nieprzestrzeganie regulaminu mogłoby prowadzić do przypuszczenia popełnienia przestępstwa.
Należy również przestrzegać wszystkich szczególnych wskazań na znakach umieszczonych na terenie należącym do i/lub odnoszącym się do obiektu.
Rodzice (lub osoby prawnie sprawujące nad nimi władzę rodzicielską) ponoszą solidarną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez ich małoletnie dzieci na terenie obiektu i są zobowiązani do nadzorowania ich i zapewnienia, że zachowują się grzecznie i z szacunkiem wobec innych osób, na własną bezpośrednią odpowiedzialność, a w szczególności w zakresie obowiązku przestrzegania ciszy, właściwego korzystania z łazienek, które nie mogą być traktowane jako miejsca zabaw lub spotkań, oraz sprzętu udostępnionego przez obiekt Gościom. Zabroniona jest wszelka aktywność, która może przeszkadzać innym Gościom. Ogólnie rzecz biorąc, należy przestrzegać wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie umownym.
Postępowanie zarówno osób dorosłych, jak i niepełnoletnich jest traktowane jako istotne z punktu widzenia umowy i w związku z tym każde przekroczenie zasad niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia obywatelskiego i dobrego wychowania w obiekcie spowoduje, zgodnie z osądem przekazanym umownie Kierownictwu, natychmiastowe rozwiązanie umowy w zakresie działań Gościa i usunięcie go z obiektu w ciągu 5 godzin od powiadomienia o faktach. W tym przypadku Zarząd obiektu jest uprawniony do zatrzymania kwot już wpłaconych i żądania pozostałych kwot, również tytułem odszkodowania, bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania za stwierdzone większe szkody.


2 - ODBIÓR


Zameldowanie odbywa się w naszym biurze przy Via Saroch 1688, lub bezpośrednio w mieszkaniu, klient proszony jest o podanie co najmniej 2 dni przed wyjazdem przybliżonej godziny przyjazdu do Livigno. Zameldowanie następuje od godziny 16:00. Przyjazdy po godzinie 22:00 wiążą się z dodatkową opłatą w wysokości 50 €.

Po przyjeździe goście muszą przekazać swoje dokumenty, które zostaną skserowane lub zeskanowane cyfrowo w celu przekazania do P.S.
Goście muszą zapłacić saldo rezerwacji po przyjeździe; goście, którzy już zapłacili saldo, są wykluczeni.
Osoby niepełnoletnie bez opieki osób pełnoletnich będą przyjmowane tylko w przypadku posiadania formularza zwolnienia podpisanego przez rodziców (lub osobę prawnie sprawującą władzę rodzicielską), z numerem telefonu kontaktowego i kopią dowodu osobistego.
Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Włoskiej, ma prawo wydalić bez uprzedzenia każdego, kto nie przestrzega regulaminu lub zachowuje się w sposób powodujący szkody lub zakłócenia.
Mieszkania są dostępne od godziny 16.00 w dniu przyjazdu i są wyposażone w pościel i łazienkę oraz naczynia; muszą być opuszczone do godziny 9.00 w dniu wyjazdu. Stawki są za dobę, niezależnie od godziny przyjazdu.
Zgodnie z prawem oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju innych gości, zabrania się wstępu do mieszkań osobom, które nie są gośćmi obiektu, chyba że za wyraźną zgodą kierownictwa. Obecność nieupoważnionych obcych osób spowoduje natychmiastowe zgłoszenie do organów bezpieczeństwa publicznego i obciążenie dodatkowymi kosztami od pierwszego dnia rezerwacji oraz, zgodnie z osądem umownie przekazanym Kierownictwu, natychmiastowe rozwiązanie umowy z powodu działań Gościa i usunięcie ze struktury w ciągu 5 godzin od zakwestionowania faktów. W wyjątkowych sytuacjach Dyrekcja obiektu ma prawo zezwolić na pobyt dodatkowych osób z ewentualnym obciążeniem kosztami poprzez potrącenie ich z kwot już wpłaconych lub zażądać pozostałych kwot.

3 - CENY

Stawki są za dobę niezależnie od godziny wjazdu.


4 - DEPOZYT, SALDO I ANULACJE

Depozyt wynosi 50% kwoty pobytu.
Saldo należności musi być zapłacone w ciągu 14 dni przed zameldowaniem lub określonych dni przed dniem przyjazdu, w zależności od okresów i warunków rezerwacji i pobytu. Wszelkie zwierzęta lub sytuacje szczególne należy zgłosić personelowi obiektu w momencie dokonywania płatności.
W przypadku płatności depozytu lub salda, sposób płatności jest uzgodniony między stronami w zależności od okresów pobytu (przelew bankowy, karty kredytowe inne metody płatności).
W przypadku anulowania rezerwacji, pełny 50% depozyt jest pobierany do 29 dni przed zameldowaniem, a pełna kwota pobytu jest pobierana za pozostałe 29 dni lub w przypadku wcześniejszego wyjazdu lub no show.

5 - DEPOZYT BEZPIECZNY

Akceptując niniejsze warunki, potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz wykorzystanie danych Twojej karty kredytowej w celu zagwarantowania depozytu zabezpieczającego i pokrycia wszelkich szkód w mieszkaniu podczas Twojego pobytu.

Wykorzystanie danych karty kredytowej ma na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa zarezerwowanego apartamentu i pokrycie wszelkich szkód, które mogą wystąpić podczas pobytu.
Świadoma zgoda użytkownika jest niezbędna do wykorzystania danych karty kredytowej. Akceptując niniejsze warunki, potwierdzasz, że jesteś w pełni świadomy wykorzystania swoich danych i upoważniasz nas do ich przetwarzania w określonych celach.
Depozyt jest automatycznie zamieniany na kaucję zabezpieczającą w celu pokrycia wszelkich szkód po przybyciu do obiektu. Kaucja NIE jest wliczona w czynsz, więc nie może być wykorzystana jako jego część. Depozyt podlega również zwrotowi w ciągu 2 dni od daty wyjazdu, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
W obiekcie i jego otoczeniu nie stwierdzono żadnych szkód poza normalną amortyzacją i zużyciem.
Nie zostały nałożone żadne grzywny w wyniku nielegalnych działań, zwierząt domowych, podnajmu lub usług uniemożliwionych podczas pobytu.
Wszystkie odpady, śmieci i śmieci zostały usunięte w wyznaczonych miejscach zbiórki.
Zużyte naczynia zostały uprzątnięte w tych samych mieszkaniach, w których się znajdowały i umieszczone w czystych szafkach.
Wszystkie klucze zostały zwrócone do biura
Wszelkie zaległe płatności muszą zostać uregulowane przed wyjazdem.
Pościel i ręczniki nie mogą zostać zgubione ani uszkodzone.
Zakaz wcześniejszego przyjazdu lub późnego wyjazdu.
Wszelkie zezwolenia tranzytowe dla ZTL, VASP lub inne muszą być pozostawione w kwaterze w momencie wyjazdu.
Najemca nie został odesłany przez wynajmującego, jego przedstawiciela lub policję.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. Zachęcamy do okresowego sprawdzania aktualizacji. Wszelkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu na naszej stronie internetowej lub bezpośrednim powiadomieniu.

6 - CISZA, PORZĄDEK I ZACHOWANIE WEWNĘTRZNE

W godzinach 13:00-15:00 i 22:00-08:00 zabronione są wszelkie hałasy, które mogą zakłócić wypoczynek gości, w tym głośny głos. Korzystanie z radia i telewizji jest dozwolone z wyjątkowym umiarem, a w każdym przypadku przy bezwzględnym przestrzeganiu godzin ciszy. Jeśli w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad konieczna będzie interwencja Zarządu lub Straży i Ochrony, kwota 50,00 € za godzinę zostanie pobrana lub potrącona z kaucji, a zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Włoskiej, Zarząd ma prawo wydalić Klienta bez uprzedzenia, jak również zgłosić sprawę do Władz Publicznych.
Palenie tytoniu wewnątrz obiektu jest zabronione.
Zabrania się używania w mieszkaniach jakichkolwiek instrumentów muzycznych, zarówno klasycznych, jak i elektrycznych i/lub elektronicznych.
Zabrania się przemieszczania mebli i wyposażenia z ich pierwotnego ustawienia.
Nie wolno wchodzić do mieszkań w butach narciarskich na nogach.
Zabrania się wnoszenia do mieszkań nart, snowboardów, rowerów i innego sprzętu.
Nie wolno wchodzić do pomieszczeń przeznaczonych dla personelu hotelowego.
Wewnątrz obiektu nie wolno smarować nart, ostrzyć krawędzi ani przeprowadzać ogólnej konserwacji rowerów lub innego sprzętu, z wyjątkiem miejsc wyraźnie wskazanych przez kierownictwo.
Wewnątrz obiektu wymagany jest przyzwoity strój oraz poszanowanie wrażliwości i skromności innych osób.
Nie wolno niszczyć roślin i kwiatów.
Nie wolno wyrzucać papierów i śmieci z udostępnionych pojemników.
Nie wolno wchodzić z bronią, nożami, kijami lub narzędziami uważanymi za tępe.
Zarząd, zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Włoskiej, ma prawo wydalić bez uprzedzenia każdego, kto nie przestrzega Regulaminu lub zachowuje się w sposób powodujący szkody lub zakłócenia.
Straż i Pracownicy Ochrony wyznaczeni przez Zarząd, jak również sam Zarząd, są zobowiązani do egzekwowania Regulaminu wobec każdego. Każdy Klient w samym akcie przyjęcia gościny w Strukturze wyraża również umownie zgodę na poddanie się władzy wspomnianego personelu, który z kolei zobowiązany jest zawsze przestrzegać Prawa Republiki Włoskiej oraz powszechnie przyjętych zasad grzeczności i dobrych obyczajów.

7 - WODA

Woda jest cennym dobrem dla każdej społeczności, dlatego jest absolutnie zabronione używanie jej do niewłaściwych celów. Dozwolone jest używanie jej wyłącznie do celów podstawowych (higiena osobista, nawadnianie, itp.). Goście obiektu będą dbać o unikanie wszelkich form marnotrawstwa.

8 - OGRZEWANIE

Mieszkania są wyposażone w centralne ogrzewanie, które jest zaprogramowane tak, aby zapewnić optymalną temperaturę i komfort zgodnie z ustawą 10 z 1991 roku i dekretem prezydenckim 412 z 1993 roku, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z tymi przepisami, temperatura ogrzewania w mieszkaniach nie może przekroczyć 20 stopni, z tolerancją 2 stopni więcej, więc temperatura w pomieszczeniu nigdy nie może przekroczyć 22 °C.
Ogrzewanie nie zostanie włączone przy zewnętrznej temperaturze otoczenia wyższej niż 20 °C. Jeśli klient życzy sobie włączyć ogrzewanie, aby osiągnąć maksymalną dozwoloną temperaturę 22 °C, zostanie obciążony kwotą 10,00 € za dzień.
W mieszkaniach, w okresie zimowym, jest absolutnie zabronione pozostawianie mieszkania z otwartymi oknami i drzwiami, takie zachowanie w rzeczywistości, oprócz tworzenia ogromnych szkód ekologicznych i ekonomicznych z powodu marnotrawstwa energii cieplnej, naraża na ryzyko sam system, ponieważ może zamarznąć w przypadku awarii, nie jest również dozwolone otwieranie okien i drzwi, aby utrzymać system grzewczy w celu wysuszenia mokrej odzieży. Klienci, którzy nie przestrzegają tej zasady, zostaną obciążeni dodatkową opłatą w wysokości 50,00 € dziennie za koszty ogrzewania i mogą zostać wydaleni z obiektu, ponieważ narażają obiekt i innych gości na duże ryzyko.

9 - MOTOCYKLE-MOTORCYKLE I RÓŻNE ŚRODKI PARKOWANIA SAMOCHODÓW

Dla mieszkań z dostępnym miejscem parkingowym przeznaczone jest jedno miejsce parkingowe na mieszkanie, niezależnie od pojemności mieszkania.
Motocykle i samochody muszą parkować na zarezerwowanym miejscu parkingowym.
Gość umownie przekazuje Zarządowi niepodważalną decyzję o zaparkowaniu własnego pojazdu w niedozwolonym miejscu i upoważnia od teraz, podnosząc wszelkie możliwe wyjątki, do przymusowego usunięcia i złożenia w miejscu wybranym przez Zarząd z dodatkową opłatą za usługę.
W celu zapewnienia ciszy i spokoju wszystkim gościom obiektu, właściciele lub najemcy szczególnie hałaśliwych motorowerów muszą zadbać o uruchamianie swoich pojazdów poza obszarem zarezerwowanym do parkowania, w pobliżu drogi dojazdowej.

10 - PSY I INNE ZWIERZĘTA

Obecność zwierząt należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji lub zameldowania. Zwierzęta są akceptowane tylko w niektórych obiektach i pod warunkiem akceptacji regulaminu, zapłaty dodatku i podpisania zwolnienia z odpowiedzialności przedstawionego poniżej.
Dozwolone są tylko zwierzęta domowe (małe i średnie psy - orientacyjnie, psy przewożone w transporterze dla zwierząt nie większym niż 70x30x50, waga ok. 10 kg), duże psy i wszystkie inne zwierzęta, w tym koty, wymagają pisemnego zezwolenia od Kierownictwa.
Zarząd zastrzega sobie prawo do przyjęcia zwierzęcia według własnego uznania, a w każdym razie do odmowy przyjęcia go, jeśli nie jest ono zgodne z deklaracją gościa.
Goście, którym towarzyszą zwierzęta, ponoszą solidarną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez nie na terenie obiektu oraz są zobowiązani do ich nadzorowania i dopilnowania, aby nie wyrządziły szkody osobom lub rzeczom; muszą być zawsze trzymane na smyczy lub w specjalnych transporterach we wszystkich częściach wspólnych w odniesieniu do pozostałych gości.
Zwierzęta pod żadnym pozorem nie mogą być pozostawione same i bez opieki, zarówno w pomieszczeniach, jak i na balkonach, w częściach wspólnych i na zewnątrz obiektu, ze szczególną uwagą, aby nie wyrządzić szkody poręczom, siedzeniom, wyposażeniu, zabawkom i wszystkim innym obecnym w tych miejscach.
Klienci muszą być odpowiednio wyposażeni dla dobrego samopoczucia swojego pupila. a jakiekolwiek wykorzystywanie pościeli i bielizny łazienkowej dla zwierzęcia (pielęgnacja, ścielenie lub inne) jest zabronione; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek śladów (sierść, odchody lub inne) na łóżkach lub pościeli, Klient zostanie obciążony wartością zanieczyszczonej rzeczy.
Bezwzględnie zabrania się umieszczania zwierząt na łóżkach, kanapach, krzesłach, stołach itp.
Goście, którym towarzyszą zwierzęta zobowiązani są do egzekwowania regulaminu, w szczególności w zakresie obowiązku zachowania ciszy, każde zwierzę, które w godzinach ciszy nadal przeszkadza, musi być natychmiast i obowiązkowo usunięte z obiektu.
Dodatek naliczany za dzień, za mieszkanie i za zwierzę dotyczy dodatkowego czasu poświęconego na sprzątanie pokoju, nie będzie zapewnione jedzenie ani budy.
Wszystkie zwierzęta muszą być zaszczepione, z dowodami aktualizacji szczepień.

11 - BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE I HYGIENICZNE

Goście nie mogą zabierać jedzenia i picia do miejsc innych niż wyznaczone kuchnie i jadalnie (np. do swoich pokoi lub na zewnątrz obiektu).
NIE WOLNO wyrzucać niczego, poza papierem toaletowym, do kanalizacji. Wszelkie szkody spowodowane naruszeniem tej prostej zasady zostaną zatrzymane lub obciążą klienta.

12 - RECEPCJA I KASJER

Rezerwacje, jeśli nie zostały jeszcze dokonane, muszą być opłacone w dniu przyjazdu.
Gotówka, karty kredytowe i karty debetowe są akceptowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

13 - INTERNET WI-FI

Obiekt oferuje swoim gościom możliwość korzystania z łączności internetowej poprzez Wi-Fi, nazwa sieci i hasło zostaną przekazane podczas zameldowania lub wyświetlone w mieszkaniu.

14 - WYJAZD

W dniu wyjazdu mieszkania muszą być opuszczone do godziny 9:00. Klucze do mieszkań należy przekazać do naszego biura. Rachunek należy uregulować w dniu przyjazdu, wszelkie stłuczenia i uszkodzenia należy zgłosić i uregulować przed wyjazdem.

15 - TRANSFERY NA PRZYJAZD I WYJAZD

Struktura współpracuje z taksówkarzami Livigno w zakresie transferów na przyjazd i wyjazd za opłatą, na prośbę klienta, która musi być otrzymana co najmniej 7 dni przed przyjazdem i musi zawierać przede wszystkim zaplanowane godziny.

16 - KORZYSTANIE Z USŁUG HOTELU W DNIU WYJAZDU

Goście mogą korzystać z usług hotelu w maksymalnym czasie zwolnienia pokoi, czyli do godziny 9:00 w dniu wyjazdu.
Według uznania kierownictwa Goście mogą otrzymać pełne lub częściowe korzystanie z usług obiektu (części wspólne, przechowalnia sprzętu narciarskiego, sauna) również po godzinie 9:00 w dniu wyjazdu. W przypadku uzyskania ww. koncesji klienci zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad obowiązujących do momentu wyjazdu.

17 - MEDYCYNA - CHOROBY INFEKCYJNE

Numery alarmowe są wywieszone w mieszkaniu.
Numery telefonów do lekarza i służb ratunkowych znajdują się na liście przydatnych numerów w mieszkaniu, można je jednak zamówić w obiekcie.
Wszelkie choroby zakaźne należy zgłaszać do Dyrekcji.

18 - SAUNA ( dostępna tylko w niektórych obiektach )

Korzystanie z sauny dozwolone jest wyłącznie dla gości obiektu. Ze względów higienicznych i sanitarnych oraz w celu zagwarantowania niezbędnej prywatności i spokoju gościom obiektu, obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z sauny poza godzinami wymienionymi powyżej.
Ze względów higienicznych przed wejściem do sauny należy obowiązkowo wziąć prysznic.
Dzieci poniżej 18 roku życia mogą korzystać z sauny tylko w towarzystwie i pod nadzorem rodziców lub opiekunów, a dzieci poniżej 6 roku życia nie mogą korzystać z sauny w towarzystwie i pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
W saunie zabronione jest krzyczenie, krzyk i używanie głośnych głosów.
Ze względów higienicznych korzystanie z sauny jest dozwolone tylko wtedy, gdy siedzenia są przykryte odpowiednimi ręcznikami kąpielowymi/ręcznikami. Ręczniki kąpielowe są zapewnione przez hotel i przydzielone na czas pobytu; należy je zwrócić w dniu wyjazdu. Ręczniki nie mogą być używane do innych celów niż korzystanie z sauny.
W saunie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje zakaz palenia i spożywania posiłków.

19 - BARBECUE ( dostępny tylko w niektórych obiektach )

Korzystanie z grilla jest dozwolone od 09:30 do 22:00 wyłącznie dla gości obiektu. Aby zagwarantować gościom niezbędną prywatność i spokój, korzystanie z grilla poza powyższymi godzinami jest absolutnie zabronione.
Prosimy gości, aby po skorzystaniu z grilla pozostawili wszystko czyste, uporządkowane i upewnili się, że ogień jest wygaszony.

20 - SPRZĄTANIE

Śmieci, po zebraniu do odpowiednich worków znajdujących się w mieszkaniach i łazienkach, należy składać do pojemników znajdujących się na zewnątrz obiektu. Nie wolno pozostawiać śmieci ani niczego innego w mieszkaniach, w częściach wspólnych lub w innych miejscach niż wyznaczone.
Klient ma obowiązek odłożyć sprzęt kuchenny i naczynia do odpowiednich szafek po ich dokładnym posprzątaniu. Kwota opłaty za rezerwację i sprzątanie NIE OBEJMUJE sprzątania w mieszkaniach oraz mycia sprzętu kuchennego, naczyń, lodówki i wynoszenia śmieci.
Jeżeli klient nie posprząta mieszkań w sposób wskazany powyżej, z kaucji zostanie potrącona kwota niezbędna do posprzątania pomieszczeń, która nigdy nie będzie niższa niż 100,00 €.

21 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zarząd kwatery nie ponosi odpowiedzialności za brak dostaw (energia, woda, gaz, łączność), przypadkowe awarie urządzeń i systemów (router WiFi, ogrzewanie, ciepła woda), utratę przedmiotów i/lub kosztowności gości nawet w przypadku obecności skrytek depozytowych w mieszkaniu (każdy Gość jest zobowiązany do staranności w opiece nad przedmiotami swojej własności), szkód powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze siły wyższej i właściwości rzeczy (zdarzenia atmosferyczne, klęski żywiołowe, epidemie, choroby, spadające drzewa lub gałęzie albo produkty należące do właściwości roślin, podmuchy wiatru, wypadki, uszkodzenia lub kradzieże samochodów na parkingu i na terenie obiektu). W żadnym wypadku nie będą udzielane rabaty w momencie wyjazdu na pokrycie jakichkolwiek lub domniemanych nieefektywności, które mogą wystąpić w wyniku zdarzeń opisanych powyżej.

22 - SHUTTLE SERVICE (nie jest zapewniony)

.

23 - USZKODZENIA, KRADZIEŻ I MAGAZYN

Każdy kto spowoduje uszkodzenia budynku, mienia ruchomego, wyposażenia itp. będzie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej w ramach obowiązujących przepisów. Umyślne kradzieże, uszkodzenia i braki będą natychmiast zgłaszane.
Wewnątrz poszczególnych mieszkań znajduje się lista wyposażenia jednostek, lista ta jest sprawdzana przy każdym wyjeździe, a obowiązkiem klienta jest zgłoszenie wszelkich rozbieżności przy zameldowaniu, w przeciwnym razie klient zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne braki.
Po wyjeździe personel nieruchomości przeprowadzi kontrolę mieszkań, a koszty wymiany ewentualnych uszkodzeń lub utraty kluczy zostaną naliczone i są płatne przy wymeldowaniu lub zostaną potrącone z kaucji.
Wszystkie kradzieże, uszkodzenia i braki mogą zostać obciążone kartą klienta do czasu ich całkowitego uregulowania, niezależnie od upływu terminu zamrożenia kaucji.

24 - ZMIANY REGULAMINU

Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, co zostanie wywieszone przy wejściu i opublikowane na stronie internetowej obiektu.