Privacy policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH
Vzhledem k tomu, že i v důsledku pouhého nahlížení na tyto webové stránky může existovat možnost.
shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob, v tomto oddíle
popisuje, jak jsou naše stránky spravovány s ohledem na zpracování osobních údajů.
osobních údajů uživatelů, kteří je prohlížejí. Prostřednictvím těchto ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ hodláme
proto kromě uvedení pravidel fungování stránek ve vztahu k výše uvedeným osobním údajům také poskytnout
také poskytnout informace podle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 těm, kteří
komunikují nebo procházejí našimi webovými stránkami, které jsou přístupné elektronicky z adresy
z adresy:
www.myholidaylivigno.com odpovídající úvodní domovské stránce.
Tyto informace jsou poskytovány pouze pro naše webové stránky, nikoliv pro jiné webové stránky, které mohou být
uživatelé prostřednictvím odkazů nahlížet.
1 SPRÁVCE ÚDAJŮ
Název společnosti
Faro s.a.s. di Rodigari Fabrizio e C.
Via Saroch n. 1686
Livigno (SO)
2 MÍSTO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Zpracování údajů shromážděných na těchto stránkách, které provádí jejich vlastník, probíhá na adrese
výše uvedeném sídle správce údajů a zpracovávají je pouze zaměstnanci, kteří jsou speciálně
pověřenými/oprávněnými osobami nebo případnými osobami pověřenými příležitostnými údržbářskými operacemi.
údržbářské operace.
3 ZPŮSOBY SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ
Shromažďování informací prostřednictvím těchto stránek může probíhat jedním z následujících způsobů
způsoby:
(a) informace zaslané dobrovolně subjektem údajů
3.1 ZPŮSOB VÝSLOVNÉHO ZÍSKÁNÍ
Na našich stránkách je k dispozici e-mail pro žádosti o poskytnutí údajů.
3.2 ZPŮSOBY IMPLICITNÍHO ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ
Navigační údaje
Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozu těchto webových stránek.
webové stránky získávají v průběhu svého běžného provozu určité osobní údaje, jejichž
jejichž přenos je implicitní při použití internetových komunikačních protokolů. Jedná se o
informace, které nejsou shromažďovány za účelem přiřazení k identifikovaným zájemcům, ale které
by ze své podstaty mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji
uchovávanými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů.
Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů.
používaných uživateli, kteří se připojují k webu, URI (Uniformní identifikační číslo uživatele), adresy počítačů, které se připojují k webu.
Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, použitou metodu a způsob, jakým byl požadavek zadán.
při odesílání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi.
číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěšná, chybová atd.) a další údaje.
parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele.
Další takto shromážděné informace se mohou týkat: "Uniform Resource
URL" (URL) webu, ze kterého uživatel přichází, které stránky webu byly zobrazeny.
navštívených stránek, na jakou adresu URL se uživatel připojil dále, jaký prohlížeč byl použit k dosažení stránky.
který byl použit k dosažení stránky. (ověřte u technika IT).
3.2.1 COOKIES (SOUBORY COOKIE). (ověřte u IT technika)
Soubor cookie je malý datový soubor, který se přenáší na pevný disk počítače, když
přistupujete na webovou stránku. Nejsou v něm uvedeny žádné osobní údaje uživatele
stránka nezískává.
Soubory cookie se nepoužívají k přenosu informací osobní povahy,
ani se nepoužívají takzvané trvalé soubory cookie jakéhokoli druhu, tj. systémy pro
sledování uživatelů.
Na těchto stránkách se používají pouze tzv. relační soubory cookie, které nejsou
trvale uloženy v počítači uživatele a po zavření prohlížeče zmizí.
prohlížeče.
Použití tzv. session cookies je striktně omezeno na přenos identifikátorů
identifikátorů relace (tvořených náhodnými čísly vygenerovanými serverem), které jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné
bezpečné a efektivní prozkoumávání stránek.
Takzvané session cookies používané na těchto stránkách zabraňují použití jiných technik
které by mohly ohrozit důvěrnost prohlížení stránek uživateli.
uživatelů a neumožňují získávat osobní údaje identifikující uživatele.
Souhrnně shromážděné informace jsou anonymní a umožňují analyzovat druh
provozu na stránkách. Postupem času to může pomoci vylepšit obsah a učinit jej více
snadnější používání.
Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale můžete také
je zcela odmítnout nebo selektivně přijmout jen některé z nich nastavením předvoleb prohlížeče.
Předvolby prohlížeče.
Pokud uživatel zakáže načítání souborů cookie, mohou se některé součásti webu
být nedostupné a některé stránky mohou být neúplné.
3.2.2 DATOVÉ PROTOKOLY
LOGy jsou archivy, do kterých se automaticky zaznamenávají údaje o provozu
Tj. činnosti prováděné uživateli, kteří se k našim stránkám připojují prostřednictvím internetu. Tyto archivy
umožňují rekonstruovat všechny události, ke kterým na našich stránkách dochází. LOGy jsou
základním prvkem při správě systému a umožňují řešit mnoho technických nebo organizačních problémů.
Technické nebo organizační problémy.
Žádný druh datového logu nespravujeme, ale může být generován poskytovateli
kteří spravují naše síťová připojení a na které byste se měli obrátit v případě jakýchkoli dotazů.
vysvětlení.
3.3 INFORMACE ZASLANÉ DOBROVOLNĚ DOTČENOU OSOBOU
Dobrovolné zasílání elektronické pošty na adresy uvedené na těchto stránkách zahrnuje
vidění e-mailové adresy odesílatele, jakož i dalších osobních údajů.
osobních údajů obsažených ve zprávě. Tyto informace budou použity výhradně pro tyto účely
provedení toho, co od nás bylo požadováno (výroba objednávek, poskytování služeb atd.).
Pokud budou údaje z jakéhokoli důvodu použity k jiným účelům, budou podléhat následujícím podmínkám
nezbytným plněním podle toho, jak je budeme využívat v souladu s ustanoveními o používání údajů.
platných předpisů (informační oznámení a v případě potřeby žádost o souhlas dotčené osoby),
v opačném případě budou okamžitě a neodvolatelně odstraněny z naší databáze.
informačních systémů.
4 ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY. (ověřte si to prosím u svého IT technika)
Existuje možnost, že stránky obsahují odkazy na stránky třetích stran. Když uživatel
používá tyto odkazy, vstupuje do prostředí, které není kontrolováno naším
organizace, která není odpovědná za obsah, který uživatel může
Naše organizace neodpovídá za obsah, s nímž se uživatel může setkat, ani za zásady ochrany osobních údajů na těchto stránkách.
Tyto zásady se nevztahují na postupy ochrany osobních údajů odkazovaných stránek.
Odkazované stránky. Měli byste se pečlivě seznámit s postupy každé stránky, kterou navštívíte.
navštívených. Kromě toho mohou tyto stránky nezávisle na sobě odesílat své soubory cookie.
uživatelům, shromažďovat údaje nebo požadovat osobní informace.
5 Povaha zpracovávaných údajů
Kromě údajů uvedených výše a nezbytných pro provoz stránek mohou být shromažďovány tyto údaje
vztahovat také k následujícím kategoriím:
➢ osobní, daňové a ekonomické údaje, které jsou nezbytné:
➢ pro poskytování požadovaných služeb a jsou předmětem ekonomických a/nebo smluvních vztahů,
stávajících nebo budoucích (např. nezbytných pro vyhotovení jakýchkoli objednávek)
➢ pro splnění příslušných daňových a/nebo právních povinností (např.
fakturace)
➢ osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, telefon, fax, e-mailové adresy).
nezbytné pro vyřízení vašich žádostí o informace a/nebo technickou pomoc
➢ údaje týkající se e-mailových adres a další údaje, které můžete dobrovolně uvést.
dobrovolně zaslat e-mailem.
6 Účel zpracování
Účelem zpracování se rozumí důvod, účel, pro který jsou údaje shromažďovány. Údaje
Navigační údaje: tyto údaje se používají výhradně za účelem získání
anonymních statistických informací o používání stránek a pro kontrolu jejich správného fungování a
jsou po zpracování okamžitě vymazány. Tyto údaje mohou být
použity ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových trestných činů proti stránkám.
poškození stránek.
Osobní údaje poskytnuté dobrovolně uživateli, které jsou zpracovávány v důsledku žádostí o tzv.
služby nebo jiné: tyto údaje budou použity pouze k účelu a po dobu
nezbytně nutných k provedení požadované služby nebo poskytnutí a mohou být pro tento účel
tohoto důvodu sděleny osobám patřícím do naší organizace (např.
zaměstnancům, pracovníkům atd.).
7 Způsoby zpracování a ukládání
Zpracování vašich osobních údajů se provádí prostřednictvím uvedených operací
Článek 4 č. 2) nařízení GDPR. Zpracování údajů probíhá automatizovaně
prostřednictvím nástrojů a postupů vhodných k zajištění jejich bezpečnosti, jak je uvedeno v čl.
32 nařízení GDPR 2016/679, a to oprávněnými osobami, v souladu s čl.
ustanoveními článku 29 tohoto nařízení. Osobní údaje podléhají
výše uvedenému zpracování v souladu se zásadami zákonnosti, účelového omezení a ochrany osobních údajů.
minimalizace údajů podle článku 5 GDPR.
Správce bude zpracovávat vaše osobní údaje pouze za účelem a po dobu, které jsou striktně
nezbytné k provedení požadované služby nebo poskytnutí.
8 Zabezpečení osobních údajů. (ověřte u IT technika)
Veškeré osobní údaje shromážděné na stránkách jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, použití nebo
neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. K těmto údajům mohou mít přístup pouze námi určení pracovníci
s vlastními autentizačními údaji a jsou zavedeny všechny bezpečnostní postupy, které je chrání před
byly zavedeny nezbytné bezpečnostní postupy na jejich ochranu před narušením ze strany neoprávněného personálu, a to jak na místě, tak online.
Lokálně i v síti. Veškeré osobní údaje, které jsou nám poskytovány, jsou ve skutečnosti
uloženy v bezpečném a kontrolovaném prostředí. Za tímto účelem byly zavedeny procesy
fyzické, elektronické a organizační procesy, které zajišťují ochranu a zabezpečení shromážděných informací.
9 Záruky pro předplatitele a/nebo uživatele a ukládání provozních údajů
Pro bezpečnostní záruky nabízené během připojení k zajištění integrity
dat a elektronické komunikace, jakož i typů dat, která jsou
jsou shromažďovány, zaznamenávány a relativní doby uchovávání těchto údajů, je třeba si přečíst informace
přečíst oznámení vydané naším poskytovatelem služeb elektronické komunikace a poskytovatelem, kterého využíváte.
Poskytovatel služeb elektronické komunikace a poskytovatel, kterého používáte k připojení k síti. Shromažďování těchto údajů
údajů a způsob jejich uchovávání je mimo naši odpovědnost. Tyto
činnosti provádí výše uvedený poskytovatel služeb elektronických komunikací.
poskytovatel služeb zcela autonomním způsobem.
10 Uchovávání provozních údajů
Údaje shromážděné v síti nejsou prodávány, obchodovány ani pronajímány třetím stranám. V případě, že
může vzniknout potřeba, je třeba si vyžádat souhlas dotčených osob. Údaje
Osobní údaje mohou být sdělovány a/nebo šířeny, jak je uvedeno v bodě
"sdělování a šíření".
11 Sdílení informací
Osobní údaje shromážděné online nejsou prodávány, obchodovány ani pronajímány třetím stranám.
V případě potřeby bude vyžádán souhlas dotčených osob. I
osobní údaje mohou být sdělovány a/nebo šířeny, jak je uvedeno v následujícím textu
"sdělování a šíření".
12 Povinnost nebo možnost poskytnout údaje
Kromě toho, co je uvedeno u navigačních údajů, může uživatel poskytnout údaje libovolně
osobní údaje, které mohou být požadovány při navigaci na našich stránkách.
Jejich neposkytnutí může znemožnit získání toho, co bylo požadováno.
13 Komunikace a šíření
Žádné údaje shromážděné na stránkách nejsou sdělovány ani šířeny. V každém případě může dojít k
potřeba využít externí subjekty, aby bylo možné provést to, co jste od nás požadovali.
(např. pracovníci výroby, externí pracovníci, konzultanti, kurýři atd.); v takovém případě je třeba, abyste se na nás obrátili.
údaje mohou být pro výše uvedené účely sděleny i těmto subjektům.
Kromě toho mohou tyto údaje nahlížet osoby pověřené zpracováním, interní
v rámci ústavu.
14 Vaše práva
V souladu s články 15-22 GDPR můžete kdykoli uplatnit svá práva
včetně práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu, přenositelnost a výmaz nebo na omezení zpracování.
nebo omezení zpracování.
Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na správce údajů, a to v zast.
pro-tempore právního zástupce, kterého lze kontaktovat následujícím způsobem:
 e-mailová adresa info@myholidaylivigno.com
 poštovní adresa sídla naší společnosti.
Upozorňujeme, že tento dokument zveřejněný na adrese
www.myholidaylivigno.com
představuje "Zásady ochrany osobních údajů" těchto stránek, které budou podléhat aktualizacím.
Datum 25/05/2018