Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI NINIEJSZEJ STRONY
Ponieważ, nawet w wyniku zwykłego przeglądania stron internetowych, może zaistnieć możliwość
gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób, w tej sekcji
opisano sposób zarządzania naszą witryną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
dane osobowe użytkowników, którzy ją przeglądają. Za pomocą poniższej POLITYKI PRYWATNOŚCI zamierzamy m.in.
w związku z tym, oprócz przedstawienia zasad funkcjonowania strony w odniesieniu do wyżej wymienionych danych osobowych, przedstawić również
również przekazać informacje zgodnie z ART. 13 rozporządzenia UE nr 2016/679 osobom, które
wchodzą w interakcję lub przechodzą przez naszą stronę internetową, do której dostęp drogą elektroniczną można uzyskać z
z adresu:
www.myholidaylivigno.com odpowiadającego początkowej stronie głównej.
Informacje te dotyczą wyłącznie naszej strony internetowej, a nie innych stron internetowych, które mogą być
przeglądane przez użytkownika za pomocą linków.
1 ADMINISTRATOR DANYCH
Nazwa firmy
Faro s.a.s. di Rodigari Fabrizio e C.
Via Saroch n. 1686
Livigno (SO)
2 MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie przez właściciela danych zebranych z tej strony odbywa się w
wyżej wymienionej siedzibie administratora danych i są obsługiwane wyłącznie przez personel specjalnie
przydzielony/upoważniony lub przez ewentualne osoby odpowiedzialne za sporadyczne operacje konserwacyjne.
operacje konserwacyjne.
3 METODY GROMADZENIA DANYCH
Zbieranie informacji za pośrednictwem strony może odbywać się w jeden z następujących
sposobów:
(a) Informacje przesłane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą.
3.1 TRYB WYRAŹNEGO GROMADZENIA DANYCH
Na naszej stronie znajduje się e-mail do składania wniosków o dane.
3.2 TRYB DOROZUMIANEGO POZYSKIWANIA INFORMACJI
Dane nawigacyjne
Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej
strony internetowej nabywają, w trakcie ich normalnego działania, pewne dane osobowe, których
przekazywanie jest dorozumiane w ramach stosowania protokołów komunikacji internetowej. Są to
informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich z określonymi zainteresowanymi, ale które
ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi
posiadanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów
używane przez użytkowników łączących się z witryną, URI (Uniform
Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, sposób
przy przesyłaniu żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi
kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślny, błąd itp.), oraz inne
parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.
Inne informacje zebrane w ten sposób mogą dotyczyć: "Uniform Resource
URL" (Uniform Resource Locator) strony, z której pochodzi użytkownik, jakie strony Witryny zostały
odwiedzonych, z jakim adresem URL użytkownik połączył się w następnej kolejności, jaka przeglądarka została użyta do dotarcia na stronę.
wykorzystana do dotarcia do witryny. (sprawdź u informatyka)
3.2.1 COOKIES. (sprawdzić z technikiem IT)
Cookie" to mały plik danych przesyłany na dysk twardy komputera, gdy
gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową. Żadne dane osobowe użytkownika nie są
pobierane przez stronę.
Pliki cookie nie są wykorzystywane do przekazywania informacji o charakterze osobistym,
ani nie stosuje się tzw. trwałych plików cookie, czyli systemów do
śledzenia użytkowników.
Na stronie wykorzystywane są jedynie tzw. sesyjne pliki cookies, które nie są
przechowywane na stałe na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki.
przeglądarki.
Stosowanie tzw. sesyjnych plików cookie jest ściśle ograniczone do przekazywania identyfikatorów
identyfikatorów sesji (składających się z losowych liczb generowanych przez serwer) niezbędnych do umożliwienia
bezpiecznej i efektywnej eksploracji strony.
Tak zwane sesyjne pliki cookie stosowane w tej witrynie pozwalają uniknąć stosowania innych technik
potencjalnie szkodliwych dla poufności przeglądania stron przez użytkowników.
użytkowników i nie pozwalają na pozyskanie danych osobowych identyfikujących użytkownika.
Informacje zbierane w sposób zagregowany są anonimowe i umożliwiają analizę rodzaju
ruchu na stronie. Z czasem może to pomóc w ulepszeniu treści i uczynić je bardziej
łatwiejsze w użytkowaniu.
Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można je również
odrzucić je całkowicie lub selektywnie zaakceptować tylko niektóre z nich poprzez dostosowanie preferencji przeglądarki.
preferencje przeglądarki.
Jeśli użytkownik zahamuje ładowanie plików cookie, niektóre elementy witryny mogą
być niedostępne, a niektóre strony mogą być niekompletne.
3.2.2 LOGI DANYCH
LOGi to archiwa, w których automatycznie zapisywane są dane o ruchu
tj. czynności wykonywane przez użytkowników łączących się z naszą stroną za pośrednictwem Internetu. Archiwa te
umożliwiają odtworzenie wszystkich zdarzeń, które mają miejsce na naszej stronie. LOGi są
istotnym elementem zarządzania systemem i pozwalają na rozwiązanie wielu problemów technicznych lub organizacyjnych.
problemy techniczne lub organizacyjne.
Nie zarządzamy żadnym rodzajem dziennika danych, ale może on być generowany przez dostawców
którzy zarządzają naszymi połączeniami sieciowymi i z którymi należy się skontaktować w razie jakichkolwiek pytań.
wyjaśnienia.
3.3 INFORMACJE PRZESŁANE DOBROWOLNIE PRZEZ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ
Dobrowolne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z.
wizją adresu e-mail nadawcy, jak również wszelkich innych danych osobowych
danych osobowych zawartych w wiadomości. Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu
wykonania tego, co zostało od nas zażądane (produkcja zamówień, świadczenie usług, itp.).
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu dane te zostaną wykorzystane do innych celów, będą one podlegały
koniecznych wypełnień w zależności od sposobu ich wykorzystania przez nas zgodnie z obowiązującymi
obowiązujących przepisów (zawiadomienie informacyjne i w razie potrzeby prośba o zgodę osoby zainteresowanej),
w przeciwnym razie zostaną one natychmiast i nieodwołalnie usunięte z naszych
systemów informacyjnych.
4 LINKI DO INNYCH STRON. (proszę sprawdzić u swojego informatyka)
Istnieje możliwość, że strona zawiera linki do stron osób trzecich. Kiedy użytkownik
korzysta z tych linków, wchodzi do środowisk, które nie są kontrolowane przez naszą
organizację, która nie jest odpowiedzialna za treści, które użytkownik może
Nasza organizacja nie ponosi odpowiedzialności za treści, na które użytkownik może natrafić, ani za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach.
Niniejsza polityka nie obejmuje praktyk prywatności stron, do których prowadzą linki.
połączonych witryn. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z praktykami każdej odwiedzanej witryny.
odwiedzanych. Ponadto, strony te mogą niezależnie wysyłać swoje pliki cookie
do użytkowników, zbierać dane lub żądać podania danych osobowych.
5 Charakter przetwarzanych danych
Dane zbierane oprócz tych wskazanych powyżej i niezbędnych do funkcjonowania strony mogą
dotyczyć również następujących kategorii:
➢ dane osobowe, podatkowe i ekonomiczne, które są niezbędne:
➢ do świadczenia zamówionych usług i będących przedmiotem stosunków gospodarczych i/lub umownych,
istniejących lub przyszłych (np. niezbędnych do produkcji ewentualnych zamówień)
➢ dla wypełnienia względnych zobowiązań fiskalnych i/lub prawnych (np.
fakturowanie)
➢ dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, faks, adresy e-mail)
niezbędne do spełnienia Państwa próśb o informacje i/lub pomoc techniczną
➢ dane dotyczące adresów e-mail i innych danych, które mogą Państwo dobrowolnie
dobrowolnie przesłać nam za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6 Cel przetwarzania.
Cel przetwarzania oznacza powód, cel, dla którego dane są gromadzone. Dane
Dane nawigacyjne: dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania
anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i
są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą być
wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronie.
uszkodzenia strony.
Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez użytkowników przetwarzane w wyniku żądań dotyczących
usługi lub inne: dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu i przez czas
ściśle niezbędnym do wykonania żądanej usługi lub świadczenia i mogą, z tego
tego powodu być przekazywane osobom należącym do naszej organizacji (np.
pracownikom, współpracownikom itp.).
7 Metody przetwarzania i przechowywania
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za pomocą wskazanych operacji
Art. 4 nr 2) GDPR. Przetwarzanie danych odbywa się w formie zautomatyzowanej
poprzez zastosowanie narzędzi i procedur odpowiednich dla zagwarantowania ich bezpieczeństwa, o których mowa w art.
32 GDPR 2016/679 przez osoby upoważnione, zgodnie z
postanowieniami art. 29 niniejszego Regulaminu. Dane osobowe podlegają
przetwarzaniu, o którym mowa powyżej zgodnie z zasadami legalności, ograniczenia celu i
minimalizacji danych zgodnie z art. 5 GDPR.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w celu i przez czas ściśle
niezbędny do wykonania żądanej usługi lub świadczenia.
8 Bezpieczeństwo danych osobowych. (sprawdzić z informatykiem)
Wszelkie dane osobowe zgromadzone na stronie są chronione przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub
nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dostęp do takich danych może mieć jedynie wyznaczony przez nas personel
posiadający własne poświadczenia uwierzytelniające, a wszelkie procedury bezpieczeństwa zostały wdrożone w celu ich ochrony przed
wprowadzono niezbędne procedury bezpieczeństwa, aby chronić je przed naruszeniem przez nieupoważniony personel, zarówno lokalnie, jak i w sieci.
lokalnie i w sieci. Wszystkie dane osobowe, które są nam przekazywane, są w rzeczywistości
przechowywane w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. W tym celu wprowadzono procesy
fizyczne, elektroniczne i organizacyjne procesy w celu zabezpieczenia i ochrony zgromadzonych informacji.
9 Gwarancje dla abonentów i/lub użytkowników oraz przechowywanie danych o ruchu
W przypadku gwarancji bezpieczeństwa oferowanych podczas połączenia w celu ochrony integralności
danych i komunikacji elektronicznej, jak również rodzajów danych, które są
gromadzone, zapisywane i względne czasy przechowywania takich danych, należy zapoznać się z informacjami
przeczytać informację wydaną przez naszego dostawcę usług komunikacji elektronicznej i dostawcę, z którego Państwo korzystają.
dostawcę usług komunikacji elektronicznej oraz dostawcę, z którego usług korzystasz, aby połączyć się z siecią. Gromadzenie takich
danych oraz sposób ich przechowywania jest poza naszą odpowiedzialnością. Te
działania są wykonywane przez wyżej wymienionego dostawcę usług komunikacji elektronicznej
usługodawca w sposób całkowicie autonomiczny.
10 Przechowywanie danych o ruchu
Dane zgromadzone w sieci nie są sprzedawane, handlowane ani wynajmowane osobom trzecim. Jeżeli
zaistnieje taka potrzeba, należy uzyskać zgodę osób zainteresowanych. Dane
osobowe mogą być przekazywane i/lub rozpowszechniane w sposób określony w punkcie
"komunikowanie i rozpowszechnianie".
11 Udostępnianie informacji
Dane osobowe zgromadzone online nie są sprzedawane, wymieniane ani wynajmowane osobom trzecim.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zostanie uzyskana zgoda osób zainteresowanych. I
ane osobowe mogą być przekazywane i/lub rozpowszechniane w sposób określony w punkcie
"komunikacja i rozpowszechnianie".
12 Obowiązek lub możliwość dostarczania danych
Oprócz danych nawigacyjnych, użytkownik ma możliwość podania
danych osobowych, które mogą być wymagane przez nawigację na naszej stronie.
Niepodanie ich może uniemożliwić uzyskanie tego, co zostało zażądane.
13 Komunikacja i rozpowszechnianie
Żadne dane zgromadzone na stronie nie są przekazywane ani rozpowszechniane. W każdym przypadku może zaistnieć
w każdym przypadku może zaistnieć potrzeba skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych w celu wykonania tego, czego od nas zażądałeś
(np. pracownicy produkcji, pracownicy zewnętrzni, konsultanci, kurierzy itp.); w tym przypadku takie
); w tym przypadku dane te mogą być również przekazywane tym podmiotom w wyżej wymienionych celach.
Ponadto takie dane mogą być przeglądane przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, wewnętrzne
w ramach instytutu.
14 Państwa prawa
Zgodnie z art. 15-22 GDPR, w każdej chwili mogą Państwo skorzystać ze swoich praw
w tym prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
lub ograniczenia przetwarzania.
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych, w osobie
pełnomocnika prawnego, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
 adres e-mail info@myholidaylivigno.com
 adres pocztowy w siedzibie naszej firmy.
Należy pamiętać, że niniejszy dokument, opublikowany pod adresem.
www.myholidaylivigno.com
stanowi "Politykę prywatności" tej strony, która będzie podlegała aktualizacji.
Data 25/05/2018 r.